สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 116
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 3
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 845
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,380
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,712
ทั้งหมด ทั้งหมด 31,018
 

บุคลากร

สอนคอมพิวเตอร์ Access Excel Joomla JAVA PHP SQL เชียงใหม่ ลำพูน

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ข้อมูลส่วนตัว
 1. ชื่อ-สกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์กร จันทราช
 2. E–mail :     pongkorn18@hotmail.com
การศึกษา
 1. ปริญญาตรี
  (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2541
  ประกาศนียบัตร บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
 2. ปริญญาโท
  (วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
ความเชี่ยวชาญ
 1. Certified JAVA Programmer, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 2549
 2. Certified JAVA Programmer SCJP 5.0, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 2550.
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (ภาษาจาวา)
 2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (ภาษาจาวา)
 3. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP
 4. เทคโนโลยีเชิงวัตถุเบื้องต้น (ภาษาจาวา, NetBean)
 5. การจัดการฐานข้อมูล
 6. ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวเร์จัดการฐานข้อมูล
 7. ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวเร์ Open Source
 8. การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
 9. หลักพื้นฐานระบบสารสนเทศ
 10. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 11. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 12. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
งานด้านวิทยากร และบริการวิชาการชุมชน
 1. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla Open Source” แก่บุคลากร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550
 2. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา (Object Oriented Programming with JAVA)” แก่นักศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550
 3. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Mambo Open Source” นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551
 4. นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง E-Learning นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบโอเพนซอร์ส Educational Innovation Open Source Learning Management System (LMS) การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1, วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551
 5. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla Open Source” นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดลำพูน, เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
 6. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Joomla Open Source” กลุ่มผู้ประกอบการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2552
 7. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla Open Source” นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่ , เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
 8. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์สำหรับมัคคุเทศ ด้วยโปรแกรม Joomla Open Source ” , โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ,วันที่ 12 กันยายน 2552 และ 14 พฤศจิกายน 2552
 9. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla Open Source รุ่นที่ 1 ” กลุ่มบุคคลทั่วไป หน่วยงาน pongkonr.NET  , เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552
 10. นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลวัด เขตพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 1, วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553
 11. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์” นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นอาชีวะศึกษา โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่, เมื่อวันที่ 12มกราคม 2554
 12. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla Open Source” นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่, เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2554
 13. วิทยากร การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2554 เพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ณ หอประชุม    ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2554
 14. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Joomla Open Source” คณะครู อาจารย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก ประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2554, เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2554
 15. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดการฐานข้อมูล 18 แฟ้มเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” บุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
 16. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การนำเสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ด้วย Joomla Open Source เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” บุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม  2554
 17. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Joomla และ Virtue Mart” สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TR205 อาคารทรินิตี  เมื่อวันที่ 2 - 5 สิงหาคม  2555
 18. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลวัด เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A1240 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2555
 19. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลวัด เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" คณะสงฆ์ อำเภอแม่ริม ณ ห้องประชุม วัดศรีชลธาร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2555
 20. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP และ MySQL” สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TR205 อาคารทรินิตี  เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน  2555
 21. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดการฐานข้อมูล 21 แฟ้มเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” บุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2556
 22. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลวัด เขตพื้นที่จังหวัดลำพูน" คณะสงฆ์ จังหวัดลำพูน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A1240 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556
 23. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft Access ในการวิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูล” สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2556
 24. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมส Microsoft Access” บุคลากร บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด     ณ ห้องประชุมบ้านหนังสือ  เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม  2556
 25. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Joomla Open Source" บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2556
 26. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดออนไลน์สร้างยอดขายด้วย Social Commerce" ผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปาง, เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม  2556
 27. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านไอที" บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม  2556
 28. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง "ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการขยายผลโครงการหลวง" สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน)    ณ ห้องประชุมดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
 29. วิทยากร โครงการบรรยายความรู้ “การตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายด้วย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TR205 อาคารทรินิตี  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
 30. วิทยากร การสัมมนา “การประยุกต์ใช้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) ในองค์กร" ผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปาง, เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
 31. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน Google ในองค์กร " บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
 32. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Aceess ในการจัดการข้อมูลทางการตลาด" บุคลากร เจ้าหน้าที่ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ. ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารสำนักบริหารการตลาดและขาย,  เมื่อวันที่ 25,28 สิงหาคม 2557
 33. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้งาน Google Maps ในองค์กร" บุคลากร ฝ่ายบริหาร บริษัท นิ่มซีเส็งลิสซิ่ง จำกัด  ณ. ห้องประชุม โรงแรมนิ่มซีเส็ง แอร์พอร์ต เชียงใหม่,  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
 34. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง " บุคลากร เจ้าหน้าที่ บริษัท แมชเทคอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ณ. ห้องประชุม บริษัทแมชเทคอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่,  เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557
 35. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP และ MySQL” บุคลากร สำนักวิทยบริการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ. ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559
 36. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยี Cloud Computing เพิ่มคุณค่าพัฒนาองค์กร" บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
 37. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013 ขั้นสูง และภาษา SQL " บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลและสถิติ โรงพยาบาลลำปาง ณ. ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ตึกพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง,  เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2559
 38. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access" บุคลากร เจ้าหน้าที่ บริษัท ZODIAC AIRCATERING EQUIPMENT (THAILAND)  จังหวัดลำพูน,  เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560
 39. วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุค Thailand 4.0" บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องประชุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
งานด้านกรรมการภายนอก
 1. กรรมการตัดสินผลงาน โครงการการแข่งขัน Northern Thailand’s Open Source PHP Competition for Student ครั้งที่ 1, โดย บริษัท ไทยไอที ดีเวลลอปเมนท์ รวมกับศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ( BOI ภาคเหนือ 1) ,SIPA (สาขาเชียงใหม่) , สวทช. ภาคเหนือ และสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ, เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2551
 2. กรรมการตัดสินผลงาน โครงการแข่งขัน Northern Thailand Programmer Competition, โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ บริษัทไทยไอที ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท ไทยรีพอร์ท ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ จำกัด และสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ, เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2552
 3. กรรมการตัดสินผลงาน โครงการแข่งขัน การออกแบบเว็บไซต์ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า่, เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552
 4. คณะกรรมการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอ  หางดง  จังหวัด เชียงใหม่ , ประจำปี 2553
 5. คณะทำงาน การจัดทำฐานข้อมูลวัด จังหวัดเชียงใหม่, ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, ประจำปี 2554
 6. ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล Data center เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน , ประจำปี 2554
 7. คณะทำงาน การจัดทำฐานข้อมูลวัด จังหวัดลำพูน, ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน, ประจำปี 2555
 8. ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล Data center เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน , ประจำปี 2555
 9. คณะทำงาน การจัดทำฐานข้อมูลวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประจำปี 255ุ6
 10. คณะทำงาน การจัดทำฐานข้อมูลวัด จังหวัดลำปาง, ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง, ประจำปี 2557
 11. คณะทำงาน การจัดทำฐานข้อมูลวัด จังหวัดน่าน, ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน, ประจำปี 2558
 12. คณะทำงาน การจัดทำฐานข้อมูลวัด จังหวัดอุตรดิตถ์, ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์, ประจำปี 2559