สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 44
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 76
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 120
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 894
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,866
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,975
ทั้งหมด ทั้งหมด 27,792
 

การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 & 2013 (12 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูล, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 329

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานจริงได้  และการเนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนจะออกแบบการสอนให้ตรงกับระบบงานของผู้เรียนให้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
  1.1 ระบบฐานข้อมูล (Database system)
  1.2 ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationships)
  1.4 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
  1.5 การออกแบบฐานข้อมูลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)
  1.6 การทำรีเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
 2. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 
  2.1 Microsoft Office Access 2007
  2.2 รายละเอียดชนิดของฟิลด์ (Data Type) และคุณสมบัติของฟิลด์ (Field Properties)
  2.3 การสร้างฐานข้อมูลและตาราง 
  2.4 การปรับปรุงตารางข้อมูล
  แบบฝึกปฏิบัติ Workshop
 3. การสร้างฟอร์มข้อมูล
  3.1 ฟอร์ม (Form)
  3.2 การสร้างฟอร์ม ในการเก็บข้อมูลด้วย Wizard
  3.3 การสร้างฟอร์มด้วยมุมมองออกแบบ
  3.4 การใส่ Control ลงในฟอร์ม
  3.5 การใช้งาน Combo Box
  3.6 การสร้างปุ่มคำสั่ง (Button)
  แบบฝึกปฏิบัติ  Workshop
 4. การสร้างและบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  4.1 การนำข้อมูลเข้าในฟิลด์แบบ Attachment
  4.2 การใช้งาน Control Option Group
  4.3 การใช้งาน Tab Control 
  แบบฝึกปฏิบัติ  Workshop
 5. การสร้างแบบสอบถาม
  5.1 การทำงานกับ Query
  5.2 การสร้าง Query
  5.3 กำหนดเงื่อนไขใน Query เพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการ
  5.4 การสร้าง Action Query
  แบบฝึกปฏิบัติ  Workshop
 6. การสร้างและบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์มย่อย
  6.1 การสร้างฟอร์มย่อย (Sub Form) ในฟอร์มหลัก (Main Form) ด้วย Wizard
  6.2 การสร้างฟอร์มย่อย (Sub Form) ในฟอร์มหลัก (Main Form) ด้วยมุมมองออกแบบ
  แบบฝึกปฏิบัติ Workshop
 7. การนำเสนอรายงาน
  7.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายงาน (Report)
  7.2 การสร้างรายงานด้วย Report Wizard
  7.3 การสร้างรายงานด้วย Report Design
  7.4 การสร้าง Group
  แบบฝึกปฏิบัติ Workshop
 8. การจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  8.1 การกำหนดรหัสผ่านให้ฐานข้อมูล
  8.2 การจัดการฐานข้อมูล
  8.3 การสร้างความปลอดภัยด้วยไฟล์ .accde
 9. การสร้างเมนูการทำงาน
  9.1 ขั้นตอนการสร้างเมนู โดยใช้ Switchboard 
  9.2 การจัดการกับ Startup
  แบบฝึกปฏิบัติ Workshop
 10. การทำงานด้วย Macro เบื้องต้น
  10.1.ประเภทมาโคร 
  10.2 การสร้างมาโคร
  10.3  การสร้าง Macro 
  แบบฝึกปฏิบัติ Workshop

ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. หรือ สามารถกำหนดวัน เวลาได้เอง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)

 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน x,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าลงทะเบียนแบบกลุ่ม  3 คนขึ้นไป คนละ 4,000 บาท
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ทำการลงทะเบียน โดยติดต่อผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี จากรายการบัญชี ต่อไปนี้
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : หางดง
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 538-0-10106-2

  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
  สาขา : หนองประทีป เชียงใหม่
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 221-1-29307-7
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
 
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ