สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 39
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 126
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 385
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 700
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,467
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,255
ทั้งหมด ทั้งหมด 120,118
 

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง SQL (12 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูล, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 1088

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
  1.1 ระบบฐานข้อมูล (Database system)
  1.2 ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationships)
  1.4 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
  1.5 การออกแบบฐานข้อมูลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)
  1.6 การทำรีเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
 2. ภาษา SQL
  2.1 ความเป็นมาของภาษา SQL
  2.2 รูปแบบการใช้คำสั่ง SQL
  2.3 Interactive SQL
  2.4 Embedded SQL
 3. ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
  3.1 คำสั่ง CREATE TABLE
  3.2  คำสั่ง ALTER TABLE
  3.3  คำสั่ง DROP TABLE
 4. ภาษาสำหรับจัดดำเนินการข้อมูล
  4.1 คำสั่ง INSERT
  4.2 คำสั่ง UPDATE
  4.3 คำสั่ง DELETE
  4.4 คำสั่ง SELECT
 5. การเรียกดูข้อมูล ด้วยคำสั่ง SELECT
  5.1 การเรียกดูข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข
  5.2 การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไข

       • การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไขโดยใช้โอเปอเรเตอร์ทางตรรกและบูลีน
       • การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไขโดยใช้โอเปอเรเตอร์ของ SQL
  5.3 การเรียกดูจากรีเลชันมากกว่าหนึ่งรีเลชัน

       • Natural Join
       • Self Join
       • Quter-Join
       • Inner-Join
  5.4 การเรียกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการรวม
  5.5 การเรียกดูข้อมูลโดยมีข้อคำถามย่อย

       • โอเปอเรเตอร์ ANY 
       • โอเปอเรเตอร์ ALL
       • โอเปอเรเตอร์ EXISTS
 6. ภาษาที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล
  6.5.1 คำสั่ง GRANT
  6.5.2 คำสั่ง REVOKE
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้
  โดยมีค่าลงทะเบียนแบบกลุ่ม  3 คนขึ้นไป คนละ x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ