สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 43
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 76
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 119
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 894
เดือนนี้ เดือนนี้ 1,865
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 2,975
ทั้งหมด ทั้งหมด 27,791
 

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง SQL (12 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูล, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 264

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
  1.1 ระบบฐานข้อมูล (Database system)
  1.2 ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationships)
  1.4 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
  1.5 การออกแบบฐานข้อมูลแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)
  1.6 การทำรีเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
 2. ภาษา SQL
  2.1 ความเป็นมาของภาษา SQL
  2.2 รูปแบบการใช้คำสั่ง SQL
  2.2.1 Interactive SQL
  2.2.2 Embedded SQL
 3. ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล
  3.3.1 คำสั่ง CREATE TABLE
  3.3.2  คำสั่ง ALTER TABLE
  3.3.3  คำสั่ง DROP TABLE
 4. ภาษาสำหรับจัดดำเนินการข้อมูล
  4.4.1 คำสั่ง INSERT
  4.4.2 คำสั่ง UPDATE
  4.4.3 คำสั่ง DELETE
  4.4.4 คำสั่ง SELECT
 5. การเรียกดูข้อมูล ด้วยคำสั่ง SELECT
  5.1 การเรียกดูข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข
  5.2 การเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
  5.3 การเรียกดูจากรีเลชันมากกว่าหนึ่งรีเลชัน
  5.4 การเรียกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการรวม
 6. ภาษาที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล
  6.5.1 คำสั่ง GRANT
  6.5.2 คำสั่ง REVOKE
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เวลา 9.00 - 16.00  น. สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าลงทะเบียนแบบกลุ่ม  3 คนขึ้นไป คนละ 4,500 บาท
*** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ทำการลงทะเบียน โดยติดต่อผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี จากรายการบัญชี ต่อไปนี้
  ธนาคาร : กรุงไทย
  สาขา : หางดง
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 538-0-10106-2

  ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
  สาขา : หนองประทีป เชียงใหม่
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี : นายพงศ์กร จันทราช
  เลขที่บัญชี : 221-1-29307-7
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
 
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ