สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ วันนี้ 87
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 95
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 182
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 817
เดือนนี้ เดือนนี้ 2,941
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3,024
ทั้งหมด ทั้งหมด 117,337
 

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (24 ชม.)

หมวดหมู่ : หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 893

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
 • หลักสูตร 24 ชั่วโมง (สามารถกำหนดวันเวลาอบรมได้เอง)
 • สอนโดยเน้นปฏิบัติ มีเอกสารใบงานฝึกปฏิบัติ ที่สามารถสร้างเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
 • ภาษาจาวา เป็นภาษาที่สนับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP : Object-Oriented Programming) ซึ่งเป็นภาษาที่ความสามารถสูง สามารถนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นทาด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ และการนำไปพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายประเภท โดยเป็นยอมรับในวงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั่วโลก และด้วยประสิทธิภาพทางด้านความสามารถของภาษาจาวา จึงได้มีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา" ในครั้งนี้
เนื้อหาหลักสูตร
ลักษณะของหลักสูตร เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาโปรแกรม หลังจากเสร็จการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังต่อไปนี้
 
หน่วยที่ 1 Introduction Java Programming (จำนวน 2 ชม.)
1.1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจาวา
1.3 สถาปัตยกรรมของจาวา
1.4 เครื่องมือ และขั้นตอน ในการพัฒนาโปรแกรม 
1.5 โครงสร้างภาษาจาวา 
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 1
 
หน่วยที่ 2 Variable and Data Types (จำนวน 4 ชม.)
2.1 ข้อมูล และตัวแปร
2.2 ชนิดของข้อมูล (Data Type)
2.3 การประกาศค่าตัวแปร
2.4 การใช้ final ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร
2.5 อายุ และขอบเขตการใช้งาน (life-time- and scope)ของตัวแปร
2.6 การสร้างประโยค (statement and expression)
2.7 การประมวลผล
2.8 การใช้ Mathematical Functions
2.9 การกำหนดค่าให้กับตัวแปรผ่านทางสื่อการนำเข้าข้อมูลมาตรฐาน
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 2
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 3
 
หน่วยที่ 3 Decision and Loop (จำนวน 6 ชม.)
3.1 กลุ่มคำสั่ง Selection
3.2 กลุ่มคำสั่ง Iteration
3.3 การใช? loop ใน loop (Nested Loop)
3.4 การใช้ Break และ Continue
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 4
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 5
 
หน่วยที่ 4 Array (จำนวน 6 ชม.)
4.1 Array คืออะไร?
4.2 การสร้าง Array
4.3 การเข้าถึงตำแหน่งของ Array
4.4 การกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับ Array 
4.5 การคัดลอกค่าข้อมูลของสมาชิกของ Array
4.6 การค้นหา (Searching)
4.7 การเรียงลำดับ(Sort) ข้อมูลใน Array
4.8 การสร้าง Array ที่มีข้อมูลเป็น Array (Array of Array)
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 6
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 7
 
หน่วยที่ 5 String (จำนวน 3 ชม.)
5.1 การสร้าง String
5.2 method ของ class String
5.3 StringBuffer
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 8
 
หน่วยที่ 6 Classes and Objects (จำนวน 3 ชม.)
6.1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
6.2 การสร้างคลาสและออปเจ็ค
ฝึกปฏิบัติด้วยเอกสารใบงานที่ 9
 
ระยะเวลาในการอบรม 
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เวลา 9.00 - 16.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์หรืออื่นๆ) สามารถกำหนดวัน เวลา่ ได้เอง
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) มาเอง)
 • กรณีที่่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัว อบรม 1 คน (สอน one-by-one) ค่าลงทะเบียน xx,xxx บาท
 • กรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ หรือมา 1 คน เราสามารถจัดกลุ่มใ้ห้ท่านเรียนได้ โดยมีค่าใช้่จ่ายดังนี้ ค่าลงทะเบียน กลุ่ม 3 - 5 คน x,xxx บาท
  *** กรุณาชำระเงินก่อนเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. เอกสารคู่มือประกอบการอบรม ท่านละ 1 ชุด
 2. แผ่น CD รวมโปรแกรมประกอบการอบรม
การสมัครเข้าอบรม และวิธีการชำระเงิน
 1. ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อสอบถาม โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หัวข้อการเรียน และอื่นๆ ผ่าน e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 2. ทำการชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จากรายการบัญชี ที่ปรากฏในเมนู "วิธีชำระเงิน"
 3. ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ e-mail: pongkorn18@hotmail.com
 4. หลังจากที่เราได้รับใบลงทะเบียน และเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน ผ่านทาง E-mail ต่อไป
สถานที่อบรม
 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริการนอกสถานที่

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ